Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 6606/KH-UBND ngày 16/7/2021 về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

  • Từ khóa
Back To Top